Välkommen in till oss!Aktuella avgifter

Blankett för ansökan om medlemskap.

Här finns en presentation av verksamheten inom ÖBF och SBU.
Här finns ÖBF - broschyren att hämta som pdf.
Den beskriver kortfattat ÖBF:s verksamhet.
Vi vill gärna att den skickas ut till era medlemmarna vid lämpligt klubbutskick. Meddela oss vilket antal som behövs, så levererar vi.


Båtlivsfrämjande - med flyt.
 

Östergötlands Båtförbund (ÖBF), är en främjande organisation, som organiserar båtklubbar inom Östergötland och delar av Vättern. ÖBF är ett av
de regionala båtförbund som bildar Svenska Båtunionen (SBU).

Tillsammans ska klubbar, förbund och union
- främja båtlivet och värna om miljön
- samt hävda rätten att fritt färdas på vatten.

För att bli medlem i ÖBF krävs att klubben är en allmännyttig ideell förening med stadgar och styrelse. Genom sitt medlemskap blir en klubb ansluten till organisationer som bevakar såväl rikstäckande som regionala intressen inom båtlivet.

Service ges till medlemsklubbar i form av förbundsråd, utgivning och förmedling av informationsfoldrar, säkerhetsbesiktning, stöd i myndighetskontakter med mera. Vidare hålls kurser för utbildning av besiktningsmän samt årliga träffar med aktuell information till besiktningsmän samt klubbarnas försäkrings- och miljöombud.

Varje betalande medlem i en båtklubb erhåller tidningen "Båtliv", som utkommer med 6 nummer per år och är Europas största båttidning. SBU äger tillsammans med andra båtorganisationer ett eget försäkringsbolag, Svenska Sjö, med konkurrenskraftiga villkor för våra medlemmar. På deras hemsida hittar du försäkringsvillkor och kan söka närboende besiktningsmän.

För sjöräddning från Trosa till Gryt och inom Vättern finns samrådsgrupper, där flera myndigheter deltar, bl. a. Sjöfartsverket, MRCC (sjöräddningscentralen i Göteborg), kustbevakningen, polisen, räddningstjänster och marinen. I dessa samrådsgrupper har ÖBF en representant liksom SSRS.

Medlemsbidrag ges till livräddnings-stationerna i Arkösund, Loftahammar, Vadstena och på Visingsö, vilka drivs av SSRS.

Vid årsmötet 2007 skänkte ÖBF en defibrillator till livräddningsstationen på Visingsö. Förbundet har beslutat, att övriga räddningsstationer inom området, också skulle få var sin. 2008 fick stationen i Arkösund sin. 2009 blev det stationen i Loftahammar som stod på tur. 2010 har stationerna i Karlsborg (nu 2020 nedlagd) och Vadstena också fått sina.

ÖBF är medlem i Vätternvårdsförbundet som värnar om vattenkvalitén i och miljön vid Vättern. Mätdata finns sedan mer än 30 år tillbaka. Miljöfrågor ges ett omfattande utrymme och ÖBF är remissinstans för länsstyrelserna inom för båtlivet aktuella ämnesområden.

I Svenska Båtunionens verksamhet deltar ÖBF inom flera områden. Vid SBU:s årsmöten ("båtriksdagar") och unionsråd är ÖBF alltid väl representerat och aktiva.

Årsmötet 2021 beslöt att förbundets avgifter för 2022 ska vara oförändrade. Dubbelanslutning avser klubb ansluten till såväl SBU som SSF. Avgiften beräknas på kategorierna enskild medlem, familj och ungdomsmedlem.

Enskild klubb beslutar helt suveränt om sina medlemskategorier, avgifter och rösträttsregler inom klubben. Således kan till exempel annan avgift tas ut för familje-medlemskap, om klubben har sådant, än för enskild medlem.

Ansökan om medlemskap sker till Östergötlands Båtförbund, som i sin tur är anslutet till Svenska Båtunionen.

Uppdaterat
2022-03-21 / HM
Copyright (©) ÖBF 2008, Harald Mårtensson