Välkommen in till oss!Meddela oss om Ni vill ha broschyrer att dela ut till era medlemmar.

***


Allemansrätten

- en unik frihet under ansvar
- grunden för vårt friluftsliv och båtliv
- med urgamla anor
- värd att värna!

Hämta pdf ?

Sjövett och Allemansrätt

I Sverige hör det till gott sjömanskap att följa skrivna och oskrivna regler om uppförande och hänsynstagande till sjöss och i naturen. Kryssarklubben har producerat en broschyr om sjövett och allemansrätt. Texten är både på svenska, engelska och tyska.

Hämta pdf från SXK ?

Båtlivet och miljön

Här finns råd för vad vi ska tänka på för att båtlivet ska bli långsiktigt hållbart. Förstör vi inte naturen och miljön, bibehåller vi eller ökar värdet på båten och båtlivet!

Hämta pdf ?

Upptäck Östergötlands Skärgård

Länsstyrelsen Östergötland presenterar nu ”Upptäck Östergötlands skärgård”, den första bok som visar de finaste och mest besöksvärda smultronställena i den östgötska skärgården.

Hämta pdf ?

Friluftsliv utmed Stångån Kinda kanal

Foldern har tagits fram av Länsstyrelsen Östergötland inom ett friluftsprojekt utmed Kinda kanals vattensystem.
Foldern berättar även om naturreservat och fornvårdsområden utmed kanalen och vad som gäller avseende fiskeregler och allemansrätt.

Hämta pdf ?

Fågel- och sälskyddsområden i Östergötland

Här finns information om vilka områden som länsstyrelsen fredat i östgötaskärgården. Vill ni ha ett tryckt exemplar meddela oss.

Hämta pdf ?

Handbok för ungdomsfunktionärer

Svenska Båtunionens Ungdomskommitté har sammanstält en handbok för ungdomsfunktionärer.

Hämta pdf ?

Policy mot kränkningar, trakasserier och övergrepp

Svenska Båtunionen har sammanstält en policy för ungdomsfunktionärer, för att motverka kränkningar, sexuella trakasserier och övergrepp.

Hämta pdf ?

Under ytan i Östersjön

Naturskyddsföreningen har tillsammans med ett antal Stockholmskommuner och Svenska Båtunionen tagit fram häftet "Under ytan i Östersjön". Trevlig information och tips för de yngre gastarna.

Hämta pdf ?

Livet vid Vänern, Vättern och Mälaren

Länstyrelserna har tagit fram en broschyr som beskriver våra tre största Sjöar. En berättelse om natur och miljö.

Hämta pdf ?

Säkerhets besiktning

Säkrare och tryggare båtliv när båten fått en säkerhetskontroll. Läs tipsen i den här broschyren.
OBS! Äldre broschyr.

Hämta pdf ?

Egen säkerhetskontroll av fritidsbåt

Nu kan båtägare själva kontrollera skicket på sin båt. En egenhändigt utförd kontroll av den egna båten är ett bra alternativ till säkerhetsbesiktningen. Ny broschyr 2019.

Hämta pdf ?

Svenska Sjös Båtägarguide

Här har vi samlat våra bästa tips och råd om det mesta från köp och underhåll till regler på sjön och sjömanstips. Ny broschyr 2019.

Hämta pdf ?

Egenkontroll av hamnar för fritidsbåtar

SBU:s Hamnbok "Hamnar för fritidsbåtar" med komplementet, Egenkontroll av hamnar för fritidsbåtar, ger en god hjälp att dokumentera klubbens drift av den egna hamnen. Man kan lättare upptäcka och åtgärda eventuella brister, genom att regelbundet bocka av aktuella punkter i checklistorna. Reviderad 2016

Hämta docx ?

Gasol för hem och fritid

Undvik dyra olyckor genom att ha säkra gasolanläggningar. Ta del av råden, gör regelbunden tillsyn av dina gasolanläggningar, enligt tipsen i den här broschyren.

Hämta pdf ?från MSB

Brandskydd i klubbar

Undvik de dyra tragedier som en varvs- eller båtbrand skapar. Ta del av råden, gör regelbunden tillsyn av klubbområdet och hamnen, enligt tipsen i den här broschyren. Var särskilt uppmärksam vid "Heta arbeten".

Hämta pdf ?

Elsäkerhet i hamn och båt

Var noga med att anlita en behörig elektriker, vid ingrepp i de fasta el installationerna. Gör regelbunden besiktning av anläggningen. Observera de nya föreskrifter enl. nedan!
Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2000:1.
Elektriska system i fritidsbåtar regleras av Sjöfartsverkets föreskrift SJÖFS 2005:5.
Se även landströmsinstallationer för fritidsbåtar enligt ISO 13297. Typkretsschemor

Hämta pdf ?

Övergivna båtar, vad får vi göra?

Finns med som bilaga i SBU:s Hamnbok för fritidsbåtar.
Är framtaget på initiativ av Statens Maritima Muséer i samarbete med Båthistoriska Riksförbundet (BHRF) och Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar. Texten har skrivits av professor Hugo Tiberg i samråd med advokaterna Per-Göran Traung (SBU & SSF) och Göran Collin (LSS). Grafisk utformning: BHRF/Göran Durgé.

Hämta pdf ?

Gott sjömanskap

Ger oss trygg färd på vattnet, för oss och alla andra!
Genom att vissa hänsyn till andra som njuter av att vara på sjön och de som finns på stränderna, ökar vi chansen för att kunna färdas fritt på vattnet i framtiden också.

Hämta pdf ?

Blir din båt ett handelsfartyg?

Vad får jag göra, utan att det räknas som yrkesmässig användning. Utgiven av Sjöfartsverket.

Hämta pdf ?

Miljöprogram för fritidsbåtar

Båtmiljörådet, under ledning av Sjöfartsverket, har nu (vintern 2008) enats om detta 12-punkters miljöprogram.
Det ansluter till våra nationella miljömål.

Hämta pdf ?

Avfall

Tips till fritidsbåtshamnar om avfallsmottagning. Innehåller både föreskriften SJÖFS 2001:13 och handboken som förklarar och ger praktiska tips. Utgiven av Sjöfartsverket.

Hämta pdf ?

Rent under

Rent under, miljötips för din båtbotten, 2006.

Hämta pdf ?

Septiktank

och andra tips för ett renare båtliv. Visar olika lösningar för hur man monterar en hålltank för toalettavfall och enkelt samtidigt kan ordna med tömning av hålltanken över däck. Broschyren producerad i Finland. Därför anges de finska regelerna, vilka i flera fall skiljer sig från de svenska. Tekniken är dock allmängitig.

Hämta pdf ?

Havsvattenstånd vid svenska kusten

SMHI har givit ut ett faktablad (nr 41) som redovisar förändringarna av havsvattenståndet, från 1700-talet fram till vår tid. Man ger även prognos för framtiden samt redovisar olika faktorer som påverkar havsytans höjdläge.

Hämta pdf ?

Vågor i svenska hav

SMHI har givit ut ett faktablad (nr 46) som förklarar vågors uppkomst och hur man kan förutse storleken på dessa, vid olika vindhastigheter och vindriktningar. Faktabladet kan laddas ned från SMHI:s hemsida.

Hämta pdf från SMHI ?

Strömmar i svenska hav

SMHI har givit ut ett faktablad (nr 52) som förklarar strömmar i svenska hav. Hur de uppkommer och hur vattenmassorna rör sig. Faktabladet kan laddas ned från SMHI:s hemsida.

Hämta pdf från SMHI ?

Uppdaterat
2019-03-20 / HM
Copyright (©) ÖBF 2008, Harald Mårtensson