Välkommen in till oss!***

***
***


Brandkurs i Norrköping

Mars 2006

 

En kurs i brandbekämpning och förebyggande åtgärder hölls den 5 april 2006 på Norrköpings Räddningstjänst utbildningscenter invid Kungsängens flygplats. Kursanordnare var Östergötlands Båtförbund, som inbjudit båtklubbar. 19 personer, varav 3 kvinnor, deltog. Kursen var allmänt upplagd, men när tillämpningar i båtar kom upp så gavs även goda råd hur man handlar ombord. Nedan kommenteras endast sådant som har tillämpning i båtar.

Hela skaran samlad, 19st.

 

 

För båtar rekommenderas pulverbrandsläckare. Släckaren bör absolut vara försedd med slang så att strålen kan riktas och att man kan stå på lite avstånd från brandhärden.  Ett problem med pulversläckare är att pulvret kan sedimentera och klumpa ihop sig. Sitter släckaren upprätt i en hållare kan man vända den då och då och även skaka den. Har pulvret fastnat i botten kan man slå brandsläckarens botten ganska hårt i golvet och sedan vända den. Manometern kan man knacka på med en skruvmejsel för att förvissa sig om att visaren inte fastnat. Pulversläckare tillverkade de senaste 20 åren står alltid under högt tryck och sedimenteringsproblemen är mindre än tidigare.

 

 

 

Tomas Kindstedt, Urban Johansson och Harald Mårtensson

 

Uppstår brand i pentryt ska man i första hand kväva elden. Har elden uppstått i ett kokkärl med matfett så sätt på ett lock. Använd aldrig vatten! Brinner hela spisen t.ex. på grund av spilld T-sprit så kväv elden med en brandfilt eller vad som finns till hands. Stäng av spisen om det går. Låt kokkärlet stå kvar på spisen och försök inte att bära ut det. Kärlet är mycket hett och skulle man snubbla på vägen ut och tappa det heta kärlet kan man mycket snabbt få en omfattande brand med även svåra personskador.

 

Har man en med svart rök fylld ruff och inte kan se brandhärden, så spruta in pulver i ruffen och stäng luckan. Pulvret letar självt upp brandhärden. Man ska inte tveka att använda pulversläckare vare sig hemma eller i båten om risk för större brand finns. Försäkringsbolagen sanerar hellre ett kök eller skaffar nya dynor än ersätter ett helt nedbrunnet objekt.

 

Alla deltagare fick släcka en bensineld med pulverbrandsläckare. Vidare fick alla öva i att kväva elden på en person (docka) med brinnande kläder. I det fallet ska man ska man snabbt lägga personen på golvet och först tänka på att släcka elden kring huvudet. Man får ta vad man har tillgängligt, t.ex. en jacka och kväva elden med. Sedan elden släckts ska man snabbt och länge kyla ned personen med vatten för att minska brännskadornas djup.

 

Efter de praktiska övningarna hölls en mera teoretisk del om flampunkter, termiska tändpunkter, explosionsrisker, mättade ångor, bensinångors tyngd med mera. Samtliga moment visades föredömligt med små experiment och praktiska tillämpningar.

 

Brandvarnare bör finnas i alla sovrum. Det räcker inte med en brandvarnare i hallen. Ett problem med brandvarnare i båtar är att de löser ut när man lagar mat, vilket även kan hända hemma. Nu finns det brandvarnare som kan stängas av temporärt genom att trycka på en knapp. Efter en viss tid aktiveras de automatiskt igen.

 

Slutligen visades en helt autentisk film från England, där en fotbollsläktare i trä tog eld. Den visade hur snabbt en eld kan sprida sig genom rökgaserna. Läktaren var försedd med tak på hög höjd och i övrigt ganska öppen. Genom att rökgaserna hölls kvar under taket tog det mindre än fyra och en halv minut från elden startat tills läktaren var totalt övertänd. 58 människor omkom i den branden.

 

 

Foto och text: OLOF NIRS

Uppdaterat
2014-11-19 / HM
Copyright (©) ÖBF 2008, Harald Mårtensson