Välkommen in till oss!***

***
***


Sjöräddningen i Sverige

 

Sjöräddningscentralen, MRCC, Maritime Rescue Co-Ordination Centre, är belägen i Göteborg och är samlokaliserad med flygräddningscentralen (ARCC), Kustbevakningens regionledning för västkusten och Försvarets sjöbevakningscentral. Den sistnämnda bygger till stor del på radarövervakning. MRCC är bemannad dygnet runt och nödpassning sker kontinuerligt. Larm kommer huvudsakligen via telefonnumret 112 och VHF-kanal 16, vilken passas dygnet runt. Som namnanrop på radiokanalerna använder MRCC uttrycket "Sweden Rescue".

En räddningsledares arbetsplats består av tre dataskärmar och hjälpmedel för snabb kommunikation som en specialväxel bland annat. En dataskärm hänförs till kommunikation, en annan ger faktauppgifter och loggar alla händelser. En tredje skärm visar ett sjökort eller landkarta och visar alla tillgängliga räddningsenheter inom området. Inte bara de resurser som sjöfartsverket (lotsfartyg), kustbevakning (fartyg och tre flygplan), försvaret, räddningstjänster och SSRS har finns med utan även föranmälda andra resurser som kan nyttjas vid väldigt stora olyckor. De större räddningsbåtarna har transducers som anger båtens position och namn och kan följas i realtid på kartskärmen. De enheter som saknar transducers, vilka kostar cirka 30 tusen per enhet, finns fast inlagda i sin hemmahamn.

Stor vikt är lagt vid snabb kommunikation. Och det duger naturligtvis inte att börja leta efter telefonnummer eller VHF-anrop när en räddningsenhet behöver nyttjas. MRCC har tillgång till ett stort antal olika kommunikationsmetoder i händelse av fel eller utslagna enheter. Även satellittelefon finns att tillgå. MRCC kan fjärrmanövrera Telia Mobiles VHF-kustradionät. Som Sverige deltar i konventionen "Safety of Life at Sea, SOLAS" så har man ett stort antal kommunikationsvägar även till andra länder lagrade. Numera är kommunikation med baltstaterna vanlig men dåliga kunskaper i engelska försvårar i vissa fall. Om MRCC behöver insats av helikopter så hjälper ARCC till med detta.

Som en kuriositet kan nämnas att ARCC fortfarande använder kortvågskommunikation vid behov. Det kan vara när helikoptrar i Norrland befinner sig i djupa dalar och ingen annan kommunikation når fram.

Vid spaningsinsatser fastställs ett insatsområde som lämnas till larmade enheter. Området baseras på sökt objekt, vindar, strömmar och tiden som en olycka bedöms ha inträffat. Dataprogram används för beräkning av området. Då flera enheter deltar i en räddningsinsats kan det behövas att en person på platsen utses till koordinator (On Scene Co-Ordinator, OSC). Denne person ska vara väl förtrogen med räddningsenheterna och deras kapacitet. Denne bör också besitta god lokalkännedom. Räddningsledaren vid MRCC beslutar om en OSC ska utses och vem.

Målsättningen för sjöräddningen är att en olycksplats ska nås inom tre timmar på svenskt territorialhav och inom sex timmar på internationellt vatten som ingår i överenskommen svensk region. Varje sjötrafikområdeschef är skyldig att se till att det inom området finns tillräcklig räddningsberedskap. Andra myndigheters och organisationers resurser kan enligt räddningstjänstlagen användas vid sjöräddningsuppdrag även om primärt resurserna är till för andra uppgifter.

Det sjötrafikområde som är aktuellt för Östergötland sträcker sig från söder Trosa ned till Blekingeränsen och inkluderar även landområden till Vätterns västra strand. I sjötrafikområdet ingår även Gotland. Trafikområdeschefen är placerad i Oxelösund. För oss aktuella sjöräddningsområden är från strax söder om Trosa ned till Stora Askö ("Bråviken") samt området Vättern. Gotland och Kalmarsund är de övriga sjöräddningsområdena inom trafikområdet.

På Sjöfartsverkets hemsida www.sjofartsverket.sefinns under rubriken "Om sjöfartsverket" på startsidan och därefter på visad sida under menyrubrik "Sjöräddning" en mer utförlig beskrivning av MRCC och sjöräddning.

OLOF NIRS

Uppdaterat
2014-11-19 / HM
Copyright (©) ÖBF 2008, Harald Mårtensson